What

Woman Dies on Smith machine full video Reddit

You are viewing this post: Woman Dies on Smith machine full video Reddit

Videos spread on social media from time to time and unfortunately, a video about a woman who died while sitting on a forging machine has attracted the attention of the networking community. This heartbreaking event left the viewer reluctant to see the daughter’s mother-in-law standing helpless, begging for help while the mother died horribly. So Woman Dies on Smith machine full video Reddit ? Follow with beefdaily.com.vn !

Woman Dies on Smith machine full video Reddit

Woman Dies on Smith machine full video Reddit

A gym worker in Mexico has died after trying to lift a weight of 400 lbs in a gym. In the video, the man increased weight for the barrel before a woman about 35-40 years old tried to lift it on the Smith machine, in front of her daughter. However, excessive weight pushed her down into the chair and caused her to die immediately. Although some people tried to rescue her, because the weight was attached to the machine, they could not help her effectively.

Woman Dies on Smith machine full video

The incident shocked many people and saw the victim’s lifeless body fall to the floor after being rescued. The full video of the incident can be found on Reddit, Twitter, and Instagram with keywords such as “Woman dies on Smith machine full video Reddit,” “Woman dies squatting 400 lbs video,” “Woman dies in gym accident full video,” “Mother crushed to death in gym Twitter,” “Woman killed while squatting,” “Woman dies at Planet Fitness,” “Woman squats 400 pounds and dies Twitter,” “Woman dies trying to squat 405,” and “Woman crushed to death in gym Reddit.”

Woman dies squatting 400 lbs video

A horrific video of a woman killed while squatting was filmed at Gym Fitness Sports in Paralvillo, Mexico City, and has been circulating on social media platforms such as Reddit, YouTube, and Instagram. The victim’s identity has not been confirmed, but the video shows a woman estimated to be about 35-40 years old who was there with her daughter. Her daughter was helping her lift a 180-pound weight on the Smith machine when tragedy struck.

Woman dies squatting 400 lbs video

The woman tried to lift a 400-pound weight and it fell directly on her, crushing her neck into the bench. The incident shocked everyone who witnessed it, including the gym coaches who tried to lift the weights, but the weight was too heavy to lift off her in time. The woman died on the scene, becoming a tragic case of a woman crushed to death in the gym.

Woman dies in gym accident full video

It is unclear if the gym had proper safety protocols in place or if the victim had received proper training. This tragic incident serves as a reminder of the importance of proper training and safety measures when lifting heavy weights. The video of the incident has since circulated on social media platforms such as Twitter, Reddit, and Instagram, with titles such as “Woman dies squatting 400 lbs video” and “Woman crushed to death in gym Reddit”.

Woman dies in gym accident full video
Woman dies in gym accident full video

Youtube mom crushed at gym trying to lift 400-pound barbell


The article is compiled and aggregated from many sources by Beef Daily.

See more articles in the same category here: What

Noah Rodriguez

Tôi là Noah Rodriguez, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi đã tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc truyền cảm hứng và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho cộng đồng. Văn phong của tôi luôn mang tính văn học, thơ ca, tôi tin rằng ngôn từ có thể mang đến sự động viên, kích thích trí tưởng tượng và mở ra những tầm nhìn mới. Tôi mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cuộc sống, công việc, và những hành trình khám phá bản thân. Bằng việc tạo ra nội dung độc đáo và sáng tạo, tôi hy vọng có thể đóng góp vào việc giúp mọi người tìm ra cách để trân trọng và tận hưởng cuộc sống. Hãy cùng tôi khám phá những điều mới mẻ, tìm kiếm sự cân bằng và đồng hành trong hành trình chinh phục những giấc mơ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button