Lưỡng bội là gì ? Thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ?

Có hai loại tế bào trong cơ thể – tế bào đơn bội và tế bào lưỡng bội . Sự khác biệt giữa tế bào đơn bội và tế bào lưỡng bội liên quan đến số lượng nhiễm sắc thể mà tế bào đó chứa. Vậy câu hỏi đặt ra là Lưỡng bội là gì ? Thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ? Bài viết dưới đây của beefdaily.com.vn sẽ trả lời rõ ràng câu hỏi đó.

Lưỡng bội là gì ? Thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ?
Lưỡng bội là gì ? Thế nào là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ?

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là gì ?

Thể lưỡng bội là gì ?

 • Thuật ngữ lưỡng bội đề cập đến số lượng nhiễm sắc thể mà một thực thể có. Tế bào lưỡng bội là tế bào chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Tế bào lưỡng bội có các nhiễm sắc thể bắt cặp, mỗi nhiễm sắc thể được lấy từ mỗi bố mẹ sinh học.
 • Con số này gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể trong điều kiện đơn bội. Mỗi cặp nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội là bộ nhiễm sắc thể tương đồng, trong đó mỗi cặp nhiễm sắc thể sở hữu một nhiễm sắc thể do mẹ và bố đóng góp.
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là gì ?
Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là gì ?

Có bao nhiêu nhiễm sắc thể trong một tế bào lưỡng bội?

 • Người ta có thể tính số lượng nhiễm sắc thể trong nhân tế bào lưỡng bội. Con số này được biểu thị là 2n, “n” ở đây là số lượng nhiễm sắc thể. Ví dụ, phương trình số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội ở người được biểu thị là 2n = 46, đối với gà là 2n = 78, v.v.
 • Ở đây, con người có 2 bộ 23 nhiễm sắc thể – 22 bộ gồm hai nhiễm sắc thể không giới tính hoặc NST thường và một bộ gồm hai nhiễm sắc thể giới tính.

Tế bào lưỡng bội trong cơ thể người

 • Con người là lưỡng bội (2n), do đó mỗi người có hai bản sao nhiễm sắc thể trong nhân tế bào của họ. Điều này có nghĩa là có hai bản sao của nhiễm sắc thể 1, hai bản sao của nhiễm sắc thể 2, hai bản sao của nhiễm sắc thể 3, v.v. Khác với tế bào sinh dục của người, tất cả các tế bào đều là tế bào lưỡng bội, có 23 cặp nhiễm sắc thể. Các tế bào sinh dục ở người xác định giới tính / giới tính của họ (tế bào sinh tinh và trứng), bao gồm một bộ nhiễm sắc thể đơn, được gọi là đơn bội. Đây là trường hợp duy nhất trong đó cặp tương đồng không bao gồm hai bản sao của cùng một nhiễm sắc thể.
 • Nói cách khác, con người có 23 bộ nhiễm sắc thể tương đồng, tổng cộng 46 nhiễm sắc thể, do đó 2n = 46. Ở nam, các nhiễm sắc thể giới tính được ghép đôi là tương đồng X và Y (XY), trong khi ở nữ là tương đồng X và X ( XX).
 • Trong cơ thể chúng ta, tất cả các tế bào sinh dưỡng đều là lưỡng bội trừ tế bào sinh dục là đơn bội. Ở thời kỳ sinh sản hữu tính, các tế bào sinh dục hoặc giao tử hợp nhất với nhau tại thời điểm thụ tinh, tạo thành hợp tử lưỡng bội. Trứng được thụ tinh hoặc hợp tử phát triển thành thực thể lưỡng bội.

Đặc điểm của tế bào lưỡng bội

 • Sở hữu hai bộ nhiễm sắc thể trong khi tế bào đơn bội có một bộ nhiễm sắc thể
 • Chúng được đại diện là 2n và khác nhau đối với các loài khác nhau
 • Số nhiễm sắc thể này là số của chúng bên trong nhân tế bào
 • Tế bào sinh dưỡng trong cơ thể là tế bào lưỡng bội
 • Tế bào lưỡng bội sinh sản thông qua nguyên phân và bảo tồn số lượng nhiễm sắc thể của chúng bằng cách tạo ra một bản sao nhiễm sắc thể của nó, và phân phối đồng đều DNA của chúng giữa các tế bào con của chúng

Cây lưỡng bội là gì ?

 • Không giống như con người và các động vật có vú khác, dương xỉ có toàn bộ giai đoạn đa tế bào trong vòng đời của chúng mà không phải là lưỡng bội. Nhìn vào sơ đồ dưới đây. Trong giai đoạn phát triển thể bào tử, thực vật là lưỡng bội. Thực vật lưỡng bội này tạo ra các bào tử thông qua meiosis, bây giờ chúng là đơn bội. Các tế bào đơn bội được giải phóng vào không khí và di chuyển đến một khu vực mới.
 • Sau khi thành lập, thể đơn bội phát triển thành thể giao tử . Thể giao tử là toàn bộ sinh vật đơn bội, riêng biệt với cây đầu tiên. Loại cây nhỏ này có các mô đặc biệt tạo ra các giao tử dưới dạng tinh trùng và trứng. Các tế bào đơn bội này tìm nhau và thụ tinh với nhau, tạo ra các hợp tử lưỡng bội. Các hợp tử này sau đó phát triển thành các bào tử hoàn chỉnh, và chu kỳ bắt đầu lại. Nơi con người và nhiều loài động vật quen thuộc dành toàn bộ cuộc đời của mình như những sinh vật lưỡng bội, nhiều loài như dương xỉ và côn trùng lại không theo cách đó.

Ví dụ về tế bào lưỡng bội

Động vật lưỡng bội vẫn lưỡng bội trong suốt cuộc đời của chúng. Điều này không đúng ở nhiều loài thực vật, vì chúng có xu hướng biến đổi thể lưỡng bội từ lưỡng bội sang đơn bội và đơn bội thành lưỡng bội. Đây được gọi là sự luân phiên của các thế hệ, trong đó có sự thay đổi giữa hai giai đoạn của thể lưỡng bội.

Khi chu kỳ thực vật ở giai đoạn lưỡng bội, nó được gọi là giai đoạn phân bào và khi ở giai đoạn đơn bội của chu kỳ, nó được gọi là giai đoạn giao tử. Trong vòng đời của Pteridophytes, giai đoạn chủ yếu là giai đoạn phân bào.

Con người có phần lớn tế bào cơ thể là thể lưỡng bội (2n). Một số ví dụ về tế bào lưỡng bội ở người là:

 • Tế bào máu
 • Tế bào cơ
 • Tế bào xương
 • Tế bào da

Tất cả các tế bào này bao gồm hai bộ nhiễm sắc thể đầy đủ.

Phân biệt bộ nst lưỡng bội bộ nst đơn bội

Thể đơn bội của tế bào lưỡng bội khác với thể đơn bội của tế bào đơn bội. Tế bào đơn bội bao gồm một bộ nhiễm sắc thể, trái ngược với hai bộ nhiễm sắc thể đầy đủ được thấy trong tế bào lưỡng bội.

Phân biệt bộ nst lưỡng bội bộ nst đơn bội
Phân biệt bộ nst lưỡng bội bộ nst đơn bội

Tế bào đơn bội

 • Tế bào đơn bội chỉ bao gồm một bộ nhiễm sắc thể. Một ví dụ điển hình về tế bào đơn bội là tế bào sinh dục được thấy ở người. Việc sản xuất các tế bào này là do quá trình meiosis. Khi các tế bào đơn bội thu được từ mỗi giao tử đực và cái kết hợp với nhau tại thời điểm thụ tinh, một tế bào lưỡng bội được hình thành.
 • Hạt nhân trong tế bào đơn bội bao gồm một bản sao gen cho mỗi đặc điểm. Tất cả các tế bào sinh dục trong thực thể là đơn bội, chúng tìm thấy nguồn gốc của chúng từ các tế bào lưỡng bội thông qua phân chia meiotic. Có thể quan sát thấy các tế bào đơn bội này ở vi khuẩn (chế độ sinh sản vô tính).

Tế bào lưỡng bội

 • Các tế bào này có hai bộ nhiễm sắc thể. Nó được hình thành bởi sự hợp nhất của hai tế bào đơn bội. Hầu hết các động vật có vú là lưỡng bội, tức là chúng có hai bản sao tương đồng của mỗi nhiễm sắc thể trong tế bào. Chúng được tạo ra bởi quá trình nguyên phân. Tế bào xôma ở người là tế bào lưỡng bội

So sánh bộ nst lưỡng bội và đơn bội

Sự khác biệt chính khác giữa các tế bào đơn bội và lưỡng bội là cách chúng sinh sản. Tế bào đơn bội được hình thành thông qua quá trình nguyên phân và tế bào lưỡng bội trải qua quá trình nguyên phân . Các sinh vật bậc cao như con người (và hầu hết các động vật có vú khác) là sinh vật lưỡng bội. Những khác biệt chính được tóm tắt dưới đây:

So sánh bộ nst lưỡng bội và đơn bội
So sánh bộ nst lưỡng bội và đơn bội
Đơn bội Lưỡng bội
Tế bào đơn bội chỉ chứa một bộ NST (n). Thể lưỡng bội, như tên gọi, chứa 2 bộ nhiễm sắc thể (2n).
Tế bào đơn bội được hình thành do quá trình Phân bào giảm nhiễm Tế bào lưỡng bội trải qua quá trình nguyên phân.
Ở sinh vật bậc cao, chẳng hạn như người, các tế bào đơn bội chỉ được sử dụng cho các tế bào sinh dục. Ở sinh vật bậc cao, chẳng hạn như người, tất cả các tế bào khác bên cạnh tế bào sinh dục đều là lưỡng bội.
Ví dụ về tế bào đơn bội là giao tử (tế bào mầm đực hoặc cái). Ví dụ về tế bào lưỡng bội bao gồm tế bào máu, tế bào da và tế bào cơ. Những tế bào này được gọi là tế bào xôma.

Video Lưỡng bội là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button