Div ,Mod là phép toán gì ? Trong pascal phép toán mod với số nguyên có tác dụng gì ?

Div ,Mod là phép toán gì ? Trong pascal phép toán mod với số nguyên có tác dụng gì ? đây là những khái niemj không phải mới tuy nhiên các bạn vẫn thắc mắc lên quan tới vẫn đề này thì dưới đây beefdaily.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về những khái niệm này ? Hãy cùng tham khảo nhé !

Div ,Mod là phép toán gì ?

Div là phép toán gì ?

Divchia lấy phần nguyên.

VD:   6 div 4 = 1 ( 6 chia 4 bằng 1 dư 2 lấy phần nguyên là 1)

 • 10 div 3 = 3
 • 13 div 8 = 1
Div ,Mod là phép toán gì ?
Div ,Mod là phép toán gì ?

Mod là phép toán gì ?

Modchia lấy phần dư.

VD:    9 mod 2 = 1   ( 5 chia 2 bằng 2 dư 1 lấy số dư nhé )

 • 12 mod 5 = 2
 • 8 mod 3 = 2

Vì vậy Div ,Mod trong pascal và scratch đều có ý nghĩ như trên tuy nhiên phương pháp tính toán thì khác nhau vì mỗi ngôn ngữ lập trình lại có đặc trưng riêng.

Nên ta có thể kết luận như sau : Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng chia lấy phần dư còn phép toán DIV với số nguyên có tác dụng chia lấy phần nguyên

Giải thích cách tính div mod

(DIV) Toán tử chia số nguyên chỉ được sử dụng như một toán tử nhị phân. Mục đích của nó là chia số hạng đứng trước nó cho số hạng đứng sau nó.

Kiểu kết quả của phép chia này luôn là kiểu Integer. Nếu số hạng thứ hai bằng không (0), lỗi thời gian chạy xảy ra. Bất kỳ số thập phân nào là kết quả của một phép chia thông thường đều bị loại bỏ. Do đó, kết quả của 17 DIV 8 là 2, trong khi kết quả của 17 DIV 9 là 1.

Giải thích cách tính div mod
Giải thích cách tính div mod

Toán tử Modulus (MOD) Toán tử modulus (hoặc toán tử phần dư) chỉ được sử dụng như một toán tử nhị phân. Mục đích của nó là chia số hạng đứng trước nó cho số số hạng theo sau nó bằng cách sử dụng phương pháp chia số nguyên và sau đó trả về phần còn lại của phép chia đó. Kết quả của phép toán này luôn có kiểu Integer. Nếu số hạng thứ hai bằng không (0), lỗi thời gian chạy xảy ra. Sau đây là các ví dụ về việc sử dụng toán tử mô-đun.

 • 17 MOD 8 = 1
 • 17 MOD 9 = 8

Toán tử Mod yêu cầu hai số. Số đầu tiên là số được chuyển đổi bằng cách sử dụng hàm môđun và số thứ hai đại diện cho hệ thống số đang được sử dụng. Theo định nghĩa, hệ thống số bắt đầu từ số 0 và kết thúc ở số thứ hai trừ đi một. Ví dụ, nếu số thứ hai là mười, hệ thống số được sử dụng là từ 0 đến chín. Do đó, Mod đại diện cho những gì số đầu tiên chuyển đổi thành, nếu hệ thống đánh số chỉ có số giá trị được chỉ ra bởi số thứ hai và số đầu tiên buộc phải khởi động lại từ số không.

mod la gì trong tin học
mod la gì trong tin học

Ví dụ sau cho thấy một số hoạt động theo Mod : 15 Mod 10 là 5 (vì 9 là số cuối cùng có sẵn, 10 được biểu diễn bằng cách quay lại từ đầu hoặc số không, 11 là 1, 12 là 2, v.v.)

 • 6 modulus 10 là 6
 • 10 modulus 10 là 0
 • 127 modulus 10 là 7

Kết quả giống nhau nếu số thứ nhất chia cho số thứ hai bằng cách chỉ sử dụng một số nguyên và phần còn lại được trả về dưới dạng giá trị.

Ví dụ về div và mod trong Pascal

Cho phép tính : 

 • 10 div 3 = 3
 • 10 mod 3 = 1
Ví dụ về div và mod trong Pascal
Ví dụ về div và mod trong Pascal

Chương trình div và mod trong tin học Pascal

program ModDiv;
var aNumber: integer;
begin
aNumber := 54321
write (‘Enter Dmin (10, 100, 1000, 10000): ‘);
readln (Dmin);
DivNumber := aNumber DIV Dmin;
ModNumber := aNumber MOD Dmin;
writeln (‘The number is: ‘, aNumber);
writeln (aNumber, ‘div ‘, Dmin, ‘ is: ‘, DivNumber);
writeln (aNumber, ‘mod ‘, Dmin, ‘ is: ‘, DivNumber);
end.

Một cách sử dụng khác của MOD

program Extractor:
var i, n;
begin
for i := 1 to 24 do
begin
if (i MOD 2) = 0 then      {change 2 to 3 to get every third number}
write (i:3);
end;
end.

Video Trong pascal phép toán mod với số nguyên có tác dụng gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button